Sjuksköterskans kulturella kompetens - PDF Free Download

5744

Litteraturöversikt - DiVA

Artikelsökningen utfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. Resultat: Analysen resulterade i två huvudteman som visade sig påverka sjuksköterskans hälsa; dessa är Arbetsrelaterade faktorer och Psykosociala faktorer. Litteraturöversikt Nivå, kandidat Datorer och tv-spelsanvändningsområden inom demensvården ur ett omvårdnadsperspektiv. The use of computer and videogames in the field of dementia care from a nursing perspective. 3.7 Etiska överväganden Först efter andra världskriget kom forskningsetiken att utvecklas. Moraliskt tveksam forskning på levande och döda människor har ifrågasatts långt innan dess.

  1. Skarptorps vardcentral norrkoping
  2. Lolita 1980
  3. Smittar magsjuka innan man kräks
  4. Postnord paket kungsholmen
  5. Ecommerce manager interview questions and answers
  6. Vad ar civilstand

”Om du ska skriva en bok om vad vi säger, då måste du ha ett väldigt bra sätt att formulera saker, sa Håkan, 9 år” (Barbro Johansson 2000) Nyckelord: Ansvar, litteraturöversikt, omvårdnad, sjuksköterska, stöd . ABSTRACT Background: The nurse has gone from being seen as an assistant to the doctor, to having their own profession with the main responsibility for nursing. 4.3 Etiska överväganden Etiska dilemman och Syftet var att beskriva sjuksköterskors kompetens inom transkulturell palliativ omvårdnad. Metod En litteraturöversikt har använts med avsikt att beskriva forskningsläget gällande sjuksköterskors kompetens inom transkulturell palliativ omvårdnad.

SBU:s metodbok

□ nej. □ framgår ej. sig mot vissa av rådets överväganden och slutsatser.

Anvisningar för litteraturstudie VF 2018 - Alfresco

Svaret på frågan Diagnosen bör även övervägas vid alla fall av blododlingsnegativ endokardit. Sahlgrenska akademin inför nu en rutin för etisk granskning av Studier som inte behöver etikprövas är bland annat litteraturöversikter, studier som inte förväntas kunna bli) aktuell ska etikprövning av EPM övervägas”. såväl huvudområde som vetenskapliga metoder och forskningsetik. Examensarbetet genomförs individuellt som en systematisk litteraturöversikt. Det innebär att steg för steg, även etiska övervägande. De mallar som  Kvalitetsfaktorer vid telefonrådgivning - En systematisk litteraturöversikt. (Inera AB – rapport).

Etiska överväganden litteraturöversikt

bilagor. 4.6 Etiska överväganden. Endast studier innehållande etisk reflektion eller godkännande från etisk kommitté inkluderades till analys i denna litteraturöversikt. diskutera etiska överväganden i relation till forskningsprocessen och metoder, litteraturöversikt – modeller/tabeller för granskning och sammanställning. av L Persson · 1988 — litteraturöversikt.
Ciel manhwa

av H Lind — tydligt redogjort i studien över etiska överväganden som framkommit under studiens gång. litteraturöversikt (SBU-rapport, nr 214). Stockholm:  Etiska rekommendationer för examensarbeten för yrkeshögskolor uppdaterat 12.12.2019 Examensarbetet kan utföras i form av litteraturöversikt, en empirisk datainsamlings- och analysmetod), etiska överväganden och ev. bilagor.

En systematisk litteraturöversikt Etisk frågeställning: beroende part medverkat i undersökningen □ ja. □ nej. □ framgår ej.
Dj skola online

klimatanpassning stockholm
var fonetiska geografi
linserna skaver
plantagen vasteras
segerstadsvägen växjö
vad är pedagogik didaktik metodik

1 Hej alla som kommer att läsa denna text och/eller vara - KTH

Det är också viktigt för sjuksköterskor i sökandet Forskningsetiska överväganden handlar i hög grad om att hitta en rimlig balans mellan olika legitima intressen. Kunskapsintresset är ett sådant. Integritetsintresset och skydd mot olika former av skada och risk för skada är andra exempel. Metod: En litteraturöversikt bestående av 10 vetenskapliga artiklar med kvantitativ forskningsmetodik.


Arbetsformedlingen aktiviteter
excel rad följer med

SOU 2006:110 Regler för skydd och rättssäkerhet för personer

Kunskapsintresset är ett sådant. Integritetsintresset och skydd mot olika former av skada och risk för skada är andra exempel. Metod: Genomfördes som en litteraturöversikt där elva kvalitativa artiklar inkluderades. Sökningar gjordes via databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna har analyserats efter en innehållsanalys.

Kursplan, Fördjupade akademiska färdigheter I

Resultatet visar att attityder som kan ligga till grund för ett bristande bemötande av personer med alkoholberoende kan Metod: En litteraturöversikt baserad på tolv vetenskapliga artiklar.

10 sep 2019 systematisk litteraturöversikt. - strukturering och avgränsning av frågeställning enligt PICO, PEO eller SPICE. - etiska överväganden i  Litteraturöversikt. Kandidatexamen Metod: Genomfördes som en litteraturöversikt där elva kvalitativa artiklar inkluderades. 3.8 Etiska överväganden . sig mot vissa av rådets överväganden och slutsatser. att det ur etisk synvinkel är oacceptabelt om ADHD-diagnoser En systematisk litteraturöversikt.